Hírek / Virágzó érdi porta – Pályázati felhívás

levendula-beporzoval
2023.05.31.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Fenntarthatósági Bizottsága a „Virágzó érdi porta” elismerő cím alapításáról szóló 16/2023. (V.30.) önkormányzati rendelet értelmében az alábbi Felhívást teszi közzé.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
„Virágzó érdi porta” elismerő cím adományozására

I. PÁLYÁZAT CÉLJA

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése „Virágzó érdi porta” elnevezéssel, elismerő címet alapított a település kulturált lakókörnyezetének kialakítása, az esztétikus zöldfelületek számának növelése és gondozása érdekében tett lakossági tevékenységek elismerésére.

II. PÁLYÁZÓK KÖRE

Jelen pályázati felhívásra pályázatot nyújthat be a település közigazgatási területén fekvő lakóingatlan természetes személy tulajdonosa, valamint utcák, utcaszakaszok, egyéb közterület-részek, vagy társasházak közössége (továbbiakban: lakóközösség).

A pályázatot lakóingatlan esetében az nyújthatja be, aki a településen lakcímmel rendelkezik, és életvitelszerűen itt tartózkodik.

Lakóközösség esetében a pályázatot a lakóközösség által meghatalmazott nagykorú természetes személy nyújthatja be, aki a pályázattal érintett ingatlanok valamelyikének a tulajdonosa.

III. AZ ELISMERÉS ADOMÁNYOZHATÓ

Az elismerés I. kategóriája, a „Virágzó érdi Porta” adományozható annak a természetes személynek, akinek az ingatlana, illetve az azon található épület, kert, udvar együttes megjelenésében harmonikusan és esztétikusan illeszkedik a környezetébe, továbbá akinek az ingatlana előtti járda, árok, árokpart, zöldterület gyommentes, rendezett és maradéktalanul megfelel az ingatlanok és közterületek tisztán tartásának szabályait tartalmazó önkormányzati rendelet előírásainak.

Az elismerés II. kategóriája, a „Bőtermő érdi konyhakert” adományozható annak a természetes személynek, akinek az ingatlana, illetve az azon található épület, kert, udvar együttes megjelenésében harmonikusan és esztétikusan illeszkedik a környezetébe, továbbá akinek az ingatlana előtti járda, árok, árokpart, zöldterület gyommentes, rendezett és maradéktalanul megfelel az ingatlanok és közterületek tisztán tartásának szabályait tartalmazó önkormányzati rendelet előírásainak és ahol kifejezetten konyhakert került kialakításra, gyümölcsös, vagy egyéb haszonnövények kerültek elültetésre.

Az elismerés III. kategóriája, a „Szép utcafront” adományozható azon lakóközösségeknek, illetve természetes személyeknek, akik az adott év során a lakókörnyezetük (kert, park, lakóépület körüli fák, utcafront) saját költségükön történő gyommentes, tiszta, karbantartott ápolásával, magas színvonalú gondozásával és példaértékű fenntartásával hozzájárulnak a városkép javításához.

Az elismerés IV. kategóriája, a „Szép érdi erkély, terasz” adományozható annak a természetes személynek, akinek társasházi, lakótelepi, sorházi erkélye vagy terasza együttes megjelenésében harmonikusan és esztétikusan illeszkedik a környezetébe.

Az elismerés V. kategóriája, az „Ökokert” adományozható annak a természetes személynek, illetve lakóközösségnek, akinek az ingatlana, illetve az azon található épület, kert, udvar, továbbá az ingatlan előtti járda, árok, árokpart, zöldterület együttes élőhelyi környezete ökológiai szolgáltatásaival, biodiverzitásával a településrész ökológiai rendszerébe oly módon illeszkedik, hogy annak megoldásai példaértékűek a város zöld- és kékinfrastruktúrája számára.

Mind az öt kategóriában pályázati feltétel, hogy a pályamű dominánsan élő legyen, azaz az épített és művi elemek csak a szükséges mértékben legyenek jelen.

IV. AZ ELISMERÉS MÓDJA

Az elismerés évente az első három helyen végzettnek ítélhető oda.
Az elismerés formája a kategória nyertesének a kategória nevével azonos feliratú 20×30 centiméter nagyságú, a település címerét ábrázoló, falra szerelhető tábla, valamint egy A4-es méretű, Érd Megyei Jogú Város címerével ellátott emléklap. A további helyezettek emléklapban részesülnek.

Az elismeréshez kategóriánként növényvásárlási, kertészeti utalvány kerül átadásra, az I. helyezett részére 50.000 forint, a II. helyezett részére 30.000 forint, a III. helyezett részére 20.000 forint értékben, melyek hat hónapig érvényesek.

A táblát az elismeréssel érintett lakóingatlannak a közterület felé eső homlokzatára, vagy a közterület felé eső kerítésére, jól látható helyen kell rögzíteni. Lakóközösség esetén a tábla a lakóközösség által gondozott területen kerül elhelyezésre. A rögzítésről a lakóingatlan tulajdonosa, illetve a lakóközösség gondoskodik.

Amennyiben a tábla a lakóingatlan homlokzatára történő rögzítés után megsemmisül, vagy megsérül, annak pótlásáról kérelemre az önkormányzat gondoskodik saját költségére.

V. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE, HATÁRIDEJE

Pályázni kizárólag a Rendelet 1. mellékletében szereplő pályázati adatlap benyújtásával, az abban meghatározott dokumentumok csatolásával lehet.
A Rendeletben előírt kötelező mellékletek hiánya, illetve a hiányosan kitöltött adatlap esetén a pályázat érvénytelen, utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázatot az alábbi módokon lehet benyújtani:

A pályázati dokumentáció letölthető Érd Megyei Jogú Város zöld honlapjáról (zold.erd.hu), továbbá megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán a fent megjelölt helyen és időpontban.

A pályázat benyújtási határideje a pályázat kiírását követő 21. nap (2023. június 21.).

A benyújtási határnapot követően beérkezett/postára adott pályázatokat érvénytelennek kell tekinteni.

VI. A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA, KÖZZÉTÉTEL

Az elismerés adományozásáról a környezet védelmével, a köztisztaság és a településtisztaság biztosításával összefüggő feladatokat ellátó bizottság (a továbbiakban: Bizottság) dönt, legkésőbb a benyújtási határidőt követő 30. napig.
A pályázatok értékelése során a Bizottság elsősorban a lakóházak előtti és körüli térségek gondozottságát, tisztaságát, a saját kialakítású kert megjelenését, a virággal történő beültetést és az esztétikus összképet értékeli, melynek során az egyedi, ötletes kertészeti megoldásokat, valamint a környezettudatosság (pl.: madár- és rovarbarát megoldások, mint madáretető, odú, méhhotel) megjelenítését is figyelembe veszi.

Az elismeréssel kitüntetettek nevét az adatvédelmi szabályok figyelembe vételével az önkormányzat honlapján és az Érdi Újságban közzé kell tenni.

VII. EGYÉB SZABÁLYOK

Az elismerés visszavonható, ha a kitüntetett arra érdemtelenné válik. Érdemtelen az, aki a pályázatával összefüggésben valótlan nyilatkozatot tesz, vagy akinek a nyertes pályázattal érintett ingatlana, vagy az ingatlana előtti közterület rendezetlenné, elhanyagolttá, vagy gyommal, illetve parlagfűvel fertőzötté válik.

Az érdemtelenné válásról, és ezzel egyidejűleg az elismerés visszavonásáról a Bizottság dönt.

Érdemtelené válás esetén az elismeréssel együtt kapott táblát a visszavonást követő 15 napon belül az önkormányzat részére vissza kell szolgáltatni. Az érdemtelenné vált személy, illetve közösség a következő évben pályázatot nem nyújthat be.

Jelen pályázati felhívás a Rendeletben foglalt szabályok szerint, azzal összhangban kerül kiírásra. Valamennyi a pályázóval, pályázattal és támogatással kapcsolatos további előírást a Rendelet tartalmazza.

Andrasek Mónika
elnök

Kapcsolódó:

Ökokert – definíciók és információ (zöld.érd)

Ettől különbözik az ökokert a gaztengertől (ÉrdMost!)


.

Címkék: