Környezetvédelmi Program

A korábbi program felülvizsgálatával 225/2023. (VI. 28.) határozatában fogadta el a Közgyűlés a Települési Környezetvédelmi Programot, mely röviden a TKP 4 nevet viseli.

Letölthető itt vagy itt.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
25/2023. (VI. 28.) határozata
a Települési Környezetvédelmi Program elfogadásáról

  1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Érd Megyei Jogú Város 2023-27 közötti időszakra szóló – a jelen határozat mellékletét képező – Települési Környezetvédelmi Programját elfogadja.
  2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a Települési Környezetvédelmi Programban részletezett feladatok előzetesen becsült költségeinek biztosításához térképezze fel a saját bevételi körön kívül eső támogatási forrásokat és tegye meg a szükséges és lehetséges intézkedéseket azok hozzáférhetővé tétele érdekében. Az adott évi költségvetések tervezésekor a felmerülő kiadási előirányzatokat pontosítva, a költségvetés lehetőségeire tekintettel tervezze be.

Határidő: 1. pont tekintetében – azonnal
2. pont tekintetében – folyamatos

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

A TKP nem egyszerűen zöld program, régen nem csupán a „környezetvédelem” és a „természetvédelem” szolgálatában áll, sokkal inkább egy fejlesztési program. A városban minden környezet: az útépítés, a csapadékvíz-kezelés, az ipartelepítés, a köztisztaság…

A Települési Környezetvédelmi Program készítésének célja kettős. Egyrészt a mind regionális (megyei: MKP), mind országos (nemzeti: NKP) szinten prioritásnak tekintett környezeti problémák megoldását teszi lehetővé a szorgalmazott tevékenységek révén, ugyanakkor hatékony eszköznek kell bizonyulnia a település (önkormányzat, lakosság, gazdálkodók) által a legfontosabbnak tekintett helyi környezeti problémák kezelésére. A környezeti problémák jellegét vizsgálva elmondható, hogy akadnak olyan környezeti ügyek, melyek a helyinél csak magasabb szintek bevonásával, koordinációjával kezelhetőek eredményesen.

Nem elhanyagolható szempont, hogy a TKP eredményeképpen egy a pályázatok által előírt megalapozott projektlistát eredményez, mely a későbbi forrásszerzésnél követelmény és megfelelő minőség esetén értékelési pontszámokat jelent.

Településünkön első ízben 2008-ban került elfogadásra Települési Környezetvédelmi Program (TKP 1), majd a TKP 2 2011-ben, a TKP 3 2018-ban. Az illeszkedés kötelme miatt fontos még említést tennünk a felsőbb szintű programokról: a nemzeti program (NKP 4) 2015-2020 között volt hatályos (felülvizsgálata folyamatban), a megyei program (MKP) 2014-2020 között volt hatályos.

A TKP felülvizsgálata a környezeti állapot felmérésével és leírásával kezdődik. Ennek keretében került sor 2022 decemberében a lakossági vélemények bekérésére is. A beérkező adatok, információk, javaslatok alapján elkezdődhetett a környezeti állapot értékelése, a korábbi intézkedések, projektek eredményeinek értékelése, majd pedig az elérendő célok meghatározása. Az elemzések leírása során nevesített célok mentén elkezdődött a program összeállítása. A szakmai feladatok mellett a programban megnevezésre került az ütemterv, a végrehajtás felelősei és szervezetei, a megvalósítás költsége és annak tervezett pénzügyi forrásai, valamint az egyes célok teljesítésének eredményjelzői.

2023 márciusára elkészült a program felülvizsgálata és a TKP 4 egyeztetési dokumentációja. A dokumentációt 2023.05.02. napjáig Érd lakosságán túl a városban székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek, a városban működő egyházak és érdekképviseleti szervek, civil szervezetek, valamint a szomszédos települési önkormányzatok, a vármegyei önkormányzat, továbbá a szakigazgatási szervek véleményezhették.